Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Zabun Sigorta Ltd. Şti. (“Şirket” veya “Zabun Sigorta”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan Araç Bilgileri, Cookie Bilgileri, Eski Poliçe ve Hasar Bilgileri, Finansal Bilgiler, Finansal Hareket Bilgileri, Görsel ve İşitsel Bilgiler, İletişim Bilgileri, Kimlik Bilgileri, Konum Bilgileri, Kullanım Alışkanlığı Bilgileri, Nüfus Cüzdanı Fotokopileri, Poliçe ve Hasar Bilgileri, SGK Bilgileri, Varis Bilgileri kategorilerindeki kişisel verileriniz,
Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatlerin Planlanması ve İcrası, Çalışanların Performans Değerlendirme Süreçlerinin Planlanması, Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi, Finansal İşlemlerin Takibi Finansal Raporlama ve Risk Yönetimi İşlemlerinin İcrası/Takibi, Hasar İşlemlerinin İfası, Hasar Ödemesinin, Kontrollerinin İfası, Hasar Tespitinin İfası, Hukuk İşlerinin Takibi, İş Ortakları veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi, İş Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
İş Ortağı Adaylarının Değerlendirilmesi, İş Sağlığı ve/veya Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası, Müşteriye Poliçeyle İlgili Bilgilerin Gönderilmesi, Müşteriyle ve Sigortalılarla İletişim Kurulması, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Müşteri Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası, Poliçe Prim Ödemelerinin ve Diğer Ödemelerin Takibi, Poliçelendirme ve/veya Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Satış Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası, Sigorta Ettirene Poliçe ve İşlem Bilgilerinin Sunulması, Sigorta için Değerlendirme Yapılması, Şirket ile İlişki Kurmuş veya İlişki Kuracak Olan Gerçek Kişilerin Hukuki ve Ticari İşlem Güvenliğinin Tesisi ve Yerine Getirilmesi, Şirketimizin ve İş Ortaklarının Hukuki Haklarının Sağlanması ve Korunması, Sözleşme Süreçlerinin ve/veya Hukuki Taleplerin Takibi, Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası, Şirket İçi Atama-Terfi ve İşten Ayrılma Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Şirketin Sunduğu Ürün ve/veya Hizmetlere Bağlılık Oluşturulması ve/veya Arttırılması Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası, Şirketler ve Ortaklık Hukuku İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi, Ürün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlaması İçin Pazar Araştırması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası, Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Ürün ve/veya Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi
amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.zabunsigorta.com.tr internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmış olan Zabun Sigorta Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.
c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, sizlerle olan ilişkilerimiz çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası, Şirket tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.zabunsigorta.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Zabun Sigorta Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında açıklandığı şekilde aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.
ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz sizlerle olan ilişkilerimiz çerçevesinde iş ilişkimizi devam ettirme ve ticari faaliyetlerimizi sürdürme hedeflerine yönelik olarak çeşitli hukuki sebeplerle işlenmekte ve fiziki ortamda sözlü ve/veya yazılı olarak, elektronik ortamda e-posta gibi kaynaklardan toplanmakta ve aynı hukuki sebeple de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.zabunsigorta.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Zabun Sigorta Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Zabun Sigorta talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Zabun Sigorta tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kişisel veri sahibi ilgili kişiler kanunda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, Güvenli Elektronik İmza, Mobil İmza kullanmak suretiyle Şirketimize iletebileceklerdir. Bunun yanında yine kanunda belirtilen yöntemler dahilinde kimlik tevsiki şartı ile şahsen, noter veya Biracılar Sokak No:13 Şişli – İstanbul adresinde mukim Zabun Sigorta Ltd. Şti hitaben taahhütlü posta ile ilgili kişiler başvurabilir.

 KVVK BAŞVURU FORMU
 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI